معنی و ترجمه کلمه با درازى چندگانه به انگلیسی با درازى چندگانه یعنی چه

با درازى چندگانه

multiple length


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها