معنی و ترجمه کلمه با دستیابى ترتیبى به انگلیسی با دستیابى ترتیبى یعنی چه

با دستیابى ترتیبى

sequential access

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها