معنی و ترجمه کلمه با دقت روى چیزى کار کردن به انگلیسی با دقت روى چیزى کار کردن یعنی چه

با دقت روى چیزى کار کردن

belabor
belabour

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها