معنی و ترجمه کلمه با دلیل قویتر به انگلیسی با دلیل قویتر یعنی چه

با دلیل قویتر

afortiori

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها