معنی و ترجمه کلمه با ذغال آمیختن به انگلیسی با ذغال آمیختن یعنی چه

با ذغال آمیختن

carburet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها