معنی و ترجمه کلمه با رشته ها و میله هاى درهم و بر هم مجهز کردن به انگلیسی با رشته ها و میله هاى درهم و بر هم مجهز کردن یعنی چه

با رشته ها و میله هاى درهم و بر هم مجهز کردن

grid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها