معنی و ترجمه کلمه با روح به انگلیسی با روح یعنی چه

با روح

airy
alacritous
allegro
animate
animated
breathy
brisk
eupeptic
fresh
gaily
heartsome
lively
peppery
racy
slashing
snappy
soulful
spirited
spunky
warm blooded
warm bloodedness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها