معنی و ترجمه کلمه با روغن پوشاندن به انگلیسی با روغن پوشاندن یعنی چه

با روغن پوشاندن

liquor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها