معنی و ترجمه کلمه با روغن پوشاندن به انگلیسی با روغن پوشاندن یعنی چه

با روغن پوشاندن

liquor


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها