معنی و ترجمه کلمه با زحمت از بینى نفس کشیدن به انگلیسی با زحمت از بینى نفس کشیدن یعنی چه

با زحمت از بینى نفس کشیدن

snuffle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها