معنی و ترجمه کلمه با زحمت به انجام رساندن به انگلیسی با زحمت به انجام رساندن یعنی چه

با زحمت به انجام رساندن

put over

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها