معنی و ترجمه کلمه با زحمت حرکت کردن به انگلیسی با زحمت حرکت کردن یعنی چه

با زحمت حرکت کردن

trek

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها