معنی و ترجمه کلمه با زحمت حریف را از میدان به در کردن به انگلیسی با زحمت حریف را از میدان به در کردن یعنی چه

با زحمت حریف را از میدان به در کردن

sweat out

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها