معنی و ترجمه کلمه با زحمت کارى را انجام دادن به انگلیسی با زحمت کارى را انجام دادن یعنی چه

با زحمت کارى را انجام دادن

plod

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها