معنی و ترجمه کلمه با زدن انگشت یا آلت دیگرى چیزى را آزمودن به انگلیسی با زدن انگشت یا آلت دیگرى چیزى را آزمودن یعنی چه

با زدن انگشت یا آلت دیگرى چیزى را آزمودن

percuss

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها