معنی و ترجمه کلمه با زور خارج شدن به انگلیسی با زور خارج شدن یعنی چه

با زور خارج شدن

belch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها