معنی و ترجمه کلمه با زور و فشار پر کردن به انگلیسی با زور و فشار پر کردن یعنی چه

با زور و فشار پر کردن

crowd

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها