معنی و ترجمه کلمه با زیر دریایى حمله کردن به انگلیسی با زیر دریایى حمله کردن یعنی چه

با زیر دریایى حمله کردن

submarine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها