معنی و ترجمه کلمه با سخن حمله کردن به انگلیسی با سخن حمله کردن یعنی چه

با سخن حمله کردن

inveigh

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها