معنی و ترجمه کلمه با سرنیزه مجبور کردن به انگلیسی با سرنیزه مجبور کردن یعنی چه

با سرنیزه مجبور کردن

bayonet


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها