معنی و ترجمه کلمه با سوزن سوراخ کردن به انگلیسی با سوزن سوراخ کردن یعنی چه

با سوزن سوراخ کردن

acupunctuate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها