معنی و ترجمه کلمه با سوگند بشغلى وارد کردن به انگلیسی با سوگند بشغلى وارد کردن یعنی چه

با سوگند بشغلى وارد کردن

swear in

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها