معنی و ترجمه کلمه با سیلیکا یا سیلیس ترکیب کردن به انگلیسی با سیلیکا یا سیلیس ترکیب کردن یعنی چه

با سیلیکا یا سیلیس ترکیب کردن

silicate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها