معنی و ترجمه کلمه با شامپو یا سرشوى شستشو دادن به انگلیسی با شامپو یا سرشوى شستشو دادن یعنی چه

با شامپو یا سرشوى شستشو دادن

shampoo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها