معنی و ترجمه کلمه با شرشر جارى شدن به انگلیسی با شرشر جارى شدن یعنی چه

با شرشر جارى شدن

purl

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها