معنی و ترجمه کلمه با ضربت بیهوش کننده اى حریف را به زمین زدن به انگلیسی با ضربت بیهوش کننده اى حریف را به زمین زدن یعنی چه

با ضربت بیهوش کننده اى حریف را به زمین زدن

knockout


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها