معنی و ترجمه کلمه با ضربت بیهوش کننده اى حریف را به زمین زدن به انگلیسی با ضربت بیهوش کننده اى حریف را به زمین زدن یعنی چه

با ضربت بیهوش کننده اى حریف را به زمین زدن

knockout

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها