معنی و ترجمه کلمه با عجز و لابه به دست آوردن به انگلیسی با عجز و لابه به دست آوردن یعنی چه

با عجز و لابه به دست آوردن

impetrate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها