معنی و ترجمه کلمه با عجله انجام شده به انگلیسی با عجله انجام شده یعنی چه

با عجله انجام شده

snatchy

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها