معنی و ترجمه کلمه با عصبانیت سخن گفتن به انگلیسی با عصبانیت سخن گفتن یعنی چه

با عصبانیت سخن گفتن

jitter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها