معنی و ترجمه کلمه با فریاد تشویق کردن به انگلیسی با فریاد تشویق کردن یعنی چه

با فریاد تشویق کردن

holla
hollo
holloo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها