معنی و ترجمه کلمه با قایق الوارى رفتن یا فرستادن به انگلیسی با قایق الوارى رفتن یا فرستادن یعنی چه

با قایق الوارى رفتن یا فرستادن

raft

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها