معنی و ترجمه کلمه با قدم آهسته رفتن به انگلیسی با قدم آهسته رفتن یعنی چه

با قدم آهسته رفتن

pace

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها