معنی و ترجمه کلمه با لوح سنگ پوشاندن به انگلیسی با لوح سنگ پوشاندن یعنی چه

با لوح سنگ پوشاندن

slate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها