معنی و ترجمه کلمه با مراسم تحلیف به کارى گماشتن به انگلیسی با مراسم تحلیف به کارى گماشتن یعنی چه

با مراسم تحلیف به کارى گماشتن

swear in

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها