معنی و ترجمه کلمه با مشروب یا خوراک تجدید قوا کردن به انگلیسی با مشروب یا خوراک تجدید قوا کردن یعنی چه

با مشروب یا خوراک تجدید قوا کردن

refect

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها