معنی و ترجمه کلمه با منطق محکمتر به انگلیسی با منطق محکمتر یعنی چه

با منطق محکمتر

afortiori

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها