معنی و ترجمه کلمه با منقار و زبان خود را آراستن به انگلیسی با منقار و زبان خود را آراستن یعنی چه

با منقار و زبان خود را آراستن

preen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها