معنی و ترجمه کلمه با موزائیک زینت دادن به انگلیسی با موزائیک زینت دادن یعنی چه

با موزائیک زینت دادن

tessellate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها