معنی و ترجمه کلمه با موزائیک فرش کردن به انگلیسی با موزائیک فرش کردن یعنی چه

با موزائیک فرش کردن

tessellate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها