معنی و ترجمه کلمه با نیزه سوراخ کردن به انگلیسی با نیزه سوراخ کردن یعنی چه

با نیزه سوراخ کردن

lancinate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها