معنی و ترجمه کلمه با هم مخلوط کردن به انگلیسی با هم مخلوط کردن یعنی چه

با هم مخلوط کردن

intermingle
intermix

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها