معنی و ترجمه کلمه با هپارین درمان کردن به انگلیسی با هپارین درمان کردن یعنی چه

با هپارین درمان کردن

heparinize

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها