معنی و ترجمه کلمه با وجود این که به انگلیسی با وجود این که یعنی چه

با وجود این که

notwithstanding
though

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها