معنی و ترجمه کلمه با پتک زدن به انگلیسی با پتک زدن یعنی چه

با پتک زدن

sledgehammer


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها