معنی و ترجمه کلمه با چرخ کوچک مخصوص غلتاندن به انگلیسی با چرخ کوچک مخصوص غلتاندن یعنی چه

با چرخ کوچک مخصوص غلتاندن

truckle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها