معنی و ترجمه کلمه با چکش تراش دادن و به شکل درآوردن به انگلیسی با چکش تراش دادن و به شکل درآوردن یعنی چه

با چکش تراش دادن و به شکل درآوردن

spall

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها