معنی و ترجمه کلمه با چیز نوک تیز فرو کردن به انگلیسی با چیز نوک تیز فرو کردن یعنی چه

با چیز نوک تیز فرو کردن

prick

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها