معنی و ترجمه کلمه با چیز پهن و سنگین زدن به انگلیسی با چیز پهن و سنگین زدن یعنی چه

با چیز پهن و سنگین زدن

thump

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها