معنی و ترجمه کلمه با کربن ترکیب کردن به انگلیسی با کربن ترکیب کردن یعنی چه

با کربن ترکیب کردن

carburize

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها