معنی و ترجمه کلمه با گفتار و نوشتجات بدیگرى حمله کردن به انگلیسی با گفتار و نوشتجات بدیگرى حمله کردن یعنی چه

با گفتار و نوشتجات بدیگرى حمله کردن

attack

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها