معنی و ترجمه کلمه با گلسنگ پوشاندن به انگلیسی با گلسنگ پوشاندن یعنی چه

با گلسنگ پوشاندن

lichen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها